...

ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS en BETALINGSVOORWAARDEN
BOOMKAPPER BV

 1. Toepassing onderhavige voorwaarden
  1. Behalve ingeval er een uitdrukkelijke en andersluidende overeenkomst is ondertekend, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing welke hieronder zijn vermeld.
 2. Bestekken en prijsoffertes
  1. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van onze firma, behoudt deze zich het recht voor om de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen. Alle meerwerken, zowel mondeling als schriftelijk overeengekomen, worden afzonderlijk aangerekend.
 3. Uitvoering van werken en leveringen
  1. De vereiste (kap)vergunningen tot het uitvoeren van de werken dienen door de klant te worden bekomen
  2. Indien er op de plaats van de werken ondergrondse leidingen of constructies aanwezig zijn, dient de klant onze firma hiervan op de hoogte te stellen door middel van het ter hand stellen van een plan waarop deze duidelijk aangegeven zijn, met vermelding van aard en diepte. Ingeval de ligging van de kabels niet overeenstemt met de plannen, dient de klant onze firma hiervan op de hoogte te stellen. Bij gebrek aan zulke plannen of ingeval de ligging van de kabels niet overeenstemt met de overgemaakte plannen, draagt de klant de volledige verantwoordelijkheid van eventuele schade aan voormelde leidingen en/of constructies, evenmin als voor eventuele daaruit voortvloeiende rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade.
  3. Het terug in groei komen van de door onze firma geleverde en geplante beplantingen wordt vanaf de plantdatum voor een periode van één jaar gewaarborgd, doch alleen indien het onderhoud tevens door onze firma is gebeurd. De vervanging van niet in groei gekomen planten geschiedt echter slechts éénmaal in waarborg, en dit op tijdig vertoon van de afgestorven planten. De werkuren vallen evenwel ten laste van de klant.
  4. Tenzij anders overeengekomen wordt onze firma ontslagen een ontleding van de grond te doen. Ingeval de normale groei van de planten belemmerd wordt, hetzij de aanplantingen afsterven als gevolg van de gebrekkige grond of de vervuilde toestand ervan, vervalt alle door onze firma geleverde garantie.
 4. Overmacht
  1. Indien een geval van overmacht de uitvoering van een opdracht rederlijkerwijze onmogelijk maakt, heeft onze firma het recht om de bestelling te annuleren voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, zonder dat de klant hiervoor enige schadevergoeding kan eisen van onze firma. Evenmin kan onze firma in geval van overmacht worden aangesproken tot enige vergoeding, indien de beplantingen ten gevolge van overmacht geheel of ten dele tenietgaan of niet het gewenste resultaat bereiken.
  2. Onder gevallen van overmacht valt o.a.: lange droogte,
   elektriciteitspannes, technische pannes in het algemeen, brand,
   zowel bij de onmogelijkheid door de plantkwekerijen, omwille van buitengewone omstandigheden, het plantgoed te leveren
 5. Annulatie van de bestelling
  1. In geval van annulatie van de bestelling is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van de waarde van de bestelling, met een minimum van € 75,00 en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid van een hogere vergoeding te eisen die overeenstemt met de opgelopen schade. Wordt de overeenkomst geannuleerd door onze firma, dan zal een gelijke vergoeding verschuldigd zijn aan de klant.
 6. Betalingen
  1. Onze firma zal de uitgevoerde diensten of prestaties als volgt
   factureren, tenzij anders werd bedongen:
   • 30% voorschot bij ondertekening van de opdracht
   • 30% bij de aanvang van de werken
   • 40% bij de oplevering of de voltooiing van de werken.
  2. De facturen zijn betaalbaar te Bocholt.
  3. Alle taksen en belastingen zijn steeds ten laste van de klant.
  4. De facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na de factuurdatum, tenzij op de factuur anders is aangegeven of schriftelijk anders werd overeengekomen.
  5. Bij niet-betaling op de vervaldag, heeft onze firma het recht van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interestvergoeding van 8% op jaarbasis te eisen, alsmede onmiddellijke betaling van alle andere rekeningen al dan niet vervallen, en de gesloten overeenkomst op te zeggen, zonder enige formaliteit en onder voorbehoud van elke latere vordering van onze firma voor schadevergoeding en interesten. De wanbetaling van één der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen voor gevolg hebben. In geval van niet-betaling op de vervaldag, wordt tevens het bedrag forfaitair verhoogd met 10 % van de hoofdsom, met een minimum van € 75,00 ten titel van schadevergoeding voor bijkomende lasten en kosten in hoofde van onze firma.
  6. Bij niet-betaling binnen de 15 dagen na factuurdatum, tenzij anders bedongen, behoudt onze firma zich het recht voor hetzij om de werken en leveringen te staken tot algehele betaling van het verschuldigde voorschot of de openstaande factuursom, hetzij de overeenkomst te verbreken ten laste van de klant.
  7. Als dan is onze firma gerechtigd lastens de klant de uitgevoerde werken te facturen en een schadevergoeding te vorderen van 20% voor het restant van de overeengekomen, maar niet uitgevoerde werkzaamheden, hetzij een hogere vergoeding te eisen wanneer bewezen wordt dat de werkelijke geleden of te lijden schade groter is dan de voornoemde forfaitaire vergoeding.
  8. Eigendomsvoorbehoud. Tot zolang de door onze firma uitgevoerde werken, beplantingen en/of materialen niet betaald zijn, blijven zij eigendom van onze firma en heeft zij het recht de materialen en beplantingen terug te nemen. De hiervoor eventueel door onze firma gemaakte of te maken bijkomende kosten en werken, zijn aanrekenbaar aan de klant.
 7. Klachten
  1. Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de levering moeten onze firma toekomen binnen de 15 dagen na de levering en dit per aangetekend schrijven.
 8. Nietige bepaling
  1. Indien een bepaling in deze voorwaarden geacht wordt nietig of onafdwingbaar te zijn, zal de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden hierdoor niet worden aangetast.
  2. Bovendien verbinden partijen zich ertoe om onmiddellijk en ter goeder trouw een nieuwe bepaling overeen te komen die qua strekking het nauwst aansluit bij de nietige of onafdwingbare bepaling, doch die niet nietig of onafdwingbaar is.
 9. Bevoegde rechtbank
  1. In geval van geschil is het Belgisch recht van toepassing en zijn de rechtbanken van het arrondissement Tongeren de bevoegde rechtbanken. De klant zal alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten vergoeden die door onze firma werden gemaakt om de nakoming van de contractuele verplichtingen af te dwingen van de klant.

Ondertekend“Gelezen en goedgekeurd”

U kan steeds onze Algemene Voorwaarden hier downloaden
Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.